วงล้อมหาสนุก

เงื่อนไขกิจกรรมวงล้อมหาสนุก

วิธีการร่วมกิจกรรมหรือข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรมอย่างละเอียด

1.วิธีการร่วมกิจกรรม 

  • ท่านสามารถหมุนวงล้อฟรีได้ 1 ครั้งในทุกๆ 24 ชั่วโมง
  • การหมุนวงล้อมหาสนุกจะใช้จำนวนเพชรครั้งละ 20 เพชรในการหมุนวงล้อ ในกรณีที่ใช้หมุนฟรีหมดแล้ว

2. ระยะเวลาการการจัดกิจกรรม

  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยที่ของรางวัลจะปรับเปลี่ยนไปในทุกๆเดือน

3.รายละเอียดของรางวัล

- สินค้าที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่

1. บัตรรางวัลห้องพัก  

2. บัตรรางวัลรถเช่า

3. บัตรรางวัล Photobook

4. ไอเทมเหรียญทองในเกม

5. ไอเทมตั๋วท่องเที่ยวในเกม

6. ไอเทมผงแฟชั่นในเกม

4.ขั้นตอนการรับรางวัล

- เมื่อท่านหมุนวงล้อมหาสนุกและได้รับรางวัลใหญ่ คือ บัตรรางวัลรถเช่า ,บัตรรางวัลห้องพักและบัตรรางวัล Photobook รางวัลนั้นจะเข้าไปเก็บไว้ที่คลังกระเป๋าของท่าน

- ให้ท่านไปที่คลังกระเป๋าของท่าน แล้วให้ท่านคลิกที่ของรางวัลที่ท่านได้รับ เพื่อที่จะแสดงข้อมูลต่างๆให้ท่านกรอก เพื่อที่ทางเราจะติดต่อและส่งมอบรางวัลให้กับท่าน

5.เงื่อนไขการ่วมรายการหรือการรับรางวัลต่างๆ

- เมื่อท่านได้รับรางวัลบัตรรถเช่า รางวัลห้องพัก รางวัล Photobook ทางเราจะทำการจัดสรรของรางวัลให้ท่าน เช่น เมื่อท่านได้บัตรรางวัลห้องพักทางเราจะเป็นผู้จัดสรรโรงแรมให้กับท่าน

- ผู้โชคดีต้องเก็บและแสดงของรางวัลที่ได้รับ มาเป็นหลักฐานในการได้รับรางวัล มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ในการมอบรางวัล

- เมื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลต้องทำการส่งข้อมูลมาให้กับการบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรางวัลและนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

- ในกรณีที่ส่งข้อมูลมาให้ทางบริษัทฯแล้วเกิน 15 วันยังไม่มีการติดต่อจากบริษัทฯ  ผู้โชคดีสามารถติดต่อทางบริษัทฯ ได้ที่ https://www.etravelleague.com/contact.php เพื่อขอรับรางวัล

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลาวงหน้า

- บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่น เพื่อผลประโยชน์สำหรับธุรกิจในบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทเห็นชอบ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

- สวงนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

- พนักงานของบริษัทฯ พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้