ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ eTravel League

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ eTravel League

 1. คำนำ
  1.1   ยินดีต้อนรับสู่ eTravel League ข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้ ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดย บริษัท พี. 

       เค.ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “eTravel League”, “เรา” ได้เสนอ
(1) เกมที่ใช้เล่นบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile game) (“เกม” ) และระบบการจองห้องพักออนไลน์ OTAs
(2) ซอฟท์แวร์เกม (Underlying Games Client Software) และซอฟท์แวร์เกมบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ
(3) เว็บไซต์ รวมถึงร้านค้าของ eTravel League (“เว็บไซต์”)
(4) แอปพลิเคชั่นอื่นใด เว็บไซต์ เกม หรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเข้าถึงหรือใช้ หรือผ่านอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือ
(ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “บริการ”)

 1. 1.1 บริการได้รวมถึง บริการใดๆ ที่มีให้ผ่านซอฟท์แวร์เกมและระบบ OTAs บนแพลต์ฟอร์มของ eTravel League หรือบริการใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านเกมของ eTravel League หรือเว็บไซต์ และข้อมูล หน้าที่ถูกเชื่อมโยง คุณลักษณะ ข้อความ ภาพ ภาพถ่าย กราฟฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา การโปรแกรม ซอฟท์แวร์ บริการแอพพลิเคชั่นทั้งหมด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการแอพพลิเคชั่นมือถือ) หรือสื่ออื่นๆ ที่เข้าถึงได้โดยหรือผ่านเรา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยน แก้ไขใดๆ  และคุณลักษณะใหม่ใดๆ ที่ถูกเพิ่มเข้าไปหรือเสริมแก่บริการยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการนี้ด้วย   
 2. 1.2 กรุณาอ่านข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้การงานบริการนี้หรือทำการเปิดบัญชี eTravel League (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชี”) เพื่อให้คุณรับทราบถึงสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของคุณกับ eTravel League
 3. 1.3 ด้วยการใช้บริการหรือการเปิดบัญชี คุณแสดงออกถึงการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ของคุณ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา หากคุณมีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือ “ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” ตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณมีอายุถึง “อายุที่บรรลุนิติภาวะ” ตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่หรือไม่ หรือไม่เข้าใจหมวดนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของคุณ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังทำการสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ในนามของผู้เยาว์และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานบัญชีหรือบริการทั้งหมด รวมไปถึงการซื้อที่กระทำโดยผู้เยาว์ ไม่ว่าบัญชีของผู้เยาว์จะถูกเปิดตอนนี้หรือถูกสร้างขึ้นภายหลัง และไม่ว่าผู้เยาว์จะได้รับการดูแลจากคุณในระหว่างการซื้อหรือไม่ก็ตาม ให้ถือเสมือนว่าในการใช้บริการหรือเปิดบัญชีผู้แทนโดยชอบธรรมได้ให้ความยินยอมแล้ว   
 4. 1.4 eTravel League มีสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งแก้ผู้ใช้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกำหนดในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นนี้เป็นประจำเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การยังคงใช้บริการจะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไข้เหล่านี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้   
 5. 1.5 eTravel League สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกส่วนใดๆ ของบริการได้ทุกเมื่อ eTravel League อาจดำเนินการเสนอบริการบางอย่างหรือคุณลักษณะในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องหรือในลักษณะเดียวกับที่รุ่นสมบูรณ์ทำงานได้ และถือว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว  นอกจากนี้ eTravel League อาจจะกำหนดข้อจำกัดกับคุณลักษณะบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดชอบแต่อย่างใด   
 6. eTravel League สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงบริการ หรือให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

 

 1. ความเป็นส่วนตัว
  1. 2.1 ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญอย่างมากต่อเราที่ eTravel League เพื่อให้ปกป้องสิทธิของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราได้จัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัวให้กับ eTravel League เพื่ออธิบายการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราโดยละเอียด โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจว่า eTravel League รวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้บริการของคุณอย่างไร ด้วยการใช้บริการหรือการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ คุณยินยอมeTravel League  รวบรวม ใช้ เปิดเผย และหรือประมวลเนื้อหาและข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 1. การอนุญาตแบบจำกัด
   1. 3.1 eTravel League ให้การอนุญาตแก่คุณแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive) หรือไม่สามารถโอนได้ (Non-Transferable) หรือจำกัดสิทธิ (Limited Right) และอนุญาตให้ติดตั้งซอฟท์แวร์ และเข้าถึงและใช้บริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อกำหนดการให้บริการนี้ และเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น การอนุญาตนี้ไม่ให้คุณใช้เพื่อการพานิชย์หรือการใช้งานต่อยอดใดๆ ของบริการ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ องค์ประกอบย่อย ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเกม ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาใดๆ) สิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้อย่างเฉพาะเจาะจงจาก eTravel League ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้ถือว่าได้สงวนสิทธิ์โดย eTravel League แล้ว โดยบทความหรือกฎเกณฑ์ของบุคคลภายนอกอื่นใด หรือที่เชื่อมโยงถึงหรืออ้างถึงบริการนั้น ถึอว่าคุณได้รับอนุญาตโดยบุคคลภายนอกซึ่งถือกรรมสิทธิ์ในบทความ หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งมิใช่โดย eTravel League
   2. 3.2 ท่านรับทราบและยอมรับว่าสิทธิความเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะงานที่ได้รับสิทธิจากผู้อื่นใดๆ (Derivative Work) สิทธิความเป็นเจ้าของ รหัสคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ บทความ คุณลักษณะ ชื่ออักขระ เนื้อเรื่อง บทสนทนา วลีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย (Catch Phrase) ตำแหน่งที่ตั้ง ความคิด งานศิลป์ (Artwork) รูปภาพ (Graphic) แอนิเมชั่น (Animation) เสียง เพลงประกอบ การใช้เทคนิคเพื่อสร้างเสียง (Audio Visual Effect) ข้อความ การแสดงผลบนจอ (Screen Display) วิธีการดำเนินงาน สิทธิทางศีลธรรม “แอปเพล็ต” (Applets) ซึ่งรวมกันเป็นบริการ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) เป็นกรรมสิทธิ์ของ eTravel League ซึ่งบังคับใช้ได้ หรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งระบุไว้ในบริการนี้   
   3. 3.3 การใช้งานหรือการเข้าถึงบริการ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมดที่คุ้มครองบริการ เว็บไซต์ และเนื้อหาภายใน คุณยินยอมที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย ตีพิมพ์ซ้ำ ถ่ายทอด จัดแสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ แก้ไข ดัดแปลง เช่า ขาย หรือสร้างงานต่อยอดของส่วนใดๆ ของบริการ และเนื้อหาภายใน นอกจากนี้ หากไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณยังไม่สามารถทำการจำลองหรือคัดลอกส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเนื้อหาบริการนี้ไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์อื่น หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น ยิ่งกว่านั้น คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้โรบอท (Robot) สไปเดอร์ (Spider) หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการทำด้วยมือเพื่อตรวจตราหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน (ความยินยอมดังกล่าวถือว่าได้ให้ไว้กับเทคโนโลยีเสิร์ชเอนจิ้นมาตรฐานที่ถูกใช้งานโดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมายัง
   4. 3.4 เรายินดีให้คุณเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของคุณมายังเว็บไซต์นี้ โดยเว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงออกว่าได้รับการสนับสนุนโดยหรือมีความเชื่อมโยงกับ eTravel League คุณรับทราบว่า eTravel League อาจจะยกเลิกการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ เป็นดุลยพินิจของ eTravel League แต่เพียงผู้เดียว

    

   1. ข้อกำหนดการใช้งาน
    1. 4.1 การอนุญาตเพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกบอกเลิก การอนุญาตจะสิ้นสุดลงตามที่ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดการให้บริการนี้ หรือหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดการให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว eTravel League มิต้องทำการบอกกล่าวเพื่อให้การบอกเลิกดังกล่าวมีผลบังคับใช้   
    2. 4.2 คุณยอมรับที่จะไม่ดำเนินการตามความต่อไปนี้
   1. (1) อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม ไม่ถูกต้อง ก่อความรำคาญ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก สร้างความเสียใจ หลอกลวง หมิ่นประมาท หยาบคาย น่ารังเกียจ ใส่ร้าย รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น มุ่งร้าย หรือเหยียดผิว เหยียด ชาติพันธุ์ หรือที่ไม่น่าพอใจอื่นๆหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
    (2) ใช้บริการเพื่อทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใด;
    (3) ใช้บริการเพื่อสวมรอยบุคคลหรือตัวตน หรือแสดงออกอย่างผิดๆ ว่าคุณเกี่ยวพันกับบุคคลหรือตัวตน;
    (4) การปลอมแปลงหัวเรื่องหรือกระทำการอื่นซึ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ระบุตัวตนเพื่อปลอมแปลงที่มาของเนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดผ่านบริการ;
    (5) ลบการแจ้งเตือนเรื่องกรรมสิทธิ์ออกจากบริการ;
    (6) ก่อให้เกิด อนุญาต หรือให้อำนาจในการดัดแปลง การสร้างสรรค์งานต่อยอด หรือการแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบจาก eTravel League
    (7) ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม หรือในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในที่นี้;
    (8) ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกงหรือกระทำผิดและละเมิดต่อกฎหมายอื่นใด
    (9) พยายามที่จะแปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือแฮ็คบริการ (หรือส่วนใดๆ ของบริการ) หรือเพื่อล้มหรือเอาชนะเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการด้านความปลอดภัยที่ถูกวางไว้โดย eTravel League ในด้านที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือข้อมูลที่ถูกถ่ายทอด ประมวลผล หรือเก็บไว้โดย eTravel League;
    (10) เก็บหรือรวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับหรือในเรื่องเกี่ยวกับผู้ถือบัญชีคนอื่นๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลหรือรายละเอียดส่วนตัวใดๆ;
    (11) อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิในการทำให้เข้าถึงได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์แบบสัญญาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นความลับที่รู้หรือถูกเปิดเผยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์แบบการจ้างงาน หรือภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล);
    (12) อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงเนื้อหาซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลใดๆ;
    (13) อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงการโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจพีระมิด” ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือการเชิญชวนในรูปแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ;
    (14) อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงสื่อที่มีไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทรกแซง ควบคุม ขัดจังหวะ ทำลายหรือจำกัดหน้าที่การทำงานหรือบูรณภาพของซอฟท์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือโทรคมนาคม ในทางตรงหรือทางอ้อม;
    (15) ทำให้การสนทนาตามปกติยุ่งเหยิง ทำให้หน้าจอ “เลื่อน” เร็วเกินกว่าที่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ จะสามารถพิมพ์ตอบได้ หรือกระทำการอื่นๆ ในลักษณะที่ส่งผลทางลบกับความสามารถของผู้ใช้คนอื่นที่จะมีส่วนร่วมในการโต้ตอบตามเวลาจริง;
    (16) แทรกแซง ควบคุมหรือสร้างความยุ่งเหยิงให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือการใช้หรือความเพลิดเพลินจากบริการของผู้ใช้ หรือฝ่าฝืนความต้องการ กระบวนการ นโยบายหรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ;
    (17) ลงมือกระทำหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการใดๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการทำงาน สร้างภาระที่มากเกินไป หรือทำให้เกิดข้อบกพร่องในบริการหรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ ในทางตรงหรือทางอ้อม;
    (18) ใช้บริการเพื่อละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง คำแนะนำ นโยบายหรือข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับประเทศ หรือระดับสากล รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายหรือข้อบังคับ (ไม่ว่าจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย ในทางตรงหรือทางอ้อม;
    (19) ใช้บริการเพื่อจัดเตรียมสื่อการสนับสนุนหรือทรัพยากร (หรือเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ ตำแหน่ง แหล่งที่มาหรือความเป็นเจ้าของสื่อการสนับสนุนหรือทรัพยากร) ให้แก่องค์กรใดๆ ที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติตามมาตรา 219 แห่ง พรบ.ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ;
    (20) ใช้บริการเพื่อละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือเพื่อ “แอพติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น; และ/หรือ   
    1. 4.3 ใช้บริการเพื่อรวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นในลักษณะที่เกี่ยวโยงกับการดำเนินการหรือกิจกรรมที่ถูกห้ามซึ่งถูกกำหนดไว้ด้านบนคุณเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าจะโพสต์ไว้เป็นสาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวซึ่งหมายความว่าคุณ อันมิใช่ eTravel League จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงได้ผ่านบริการ eTravel League ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่ถูกโพสต์ผ่านบริการ และดังนั้น จึงไม่รับประกันความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าด้วยการใช้บริการ คุณอาจต้องพบกับเนื้อหาที่คุณอาจมองว่าน่ารังเกียจ ไม่เหมาะสมหรือไม่น่าพอใจ ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด eTravel League ไม่ว่าในทางใดจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผิดพลาดหรือการละเลยของเนื้อหา หรือความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลจากการใช้หรือการเชื่อถือเนื้อหาที่ถูกโพสต์ ส่งอีเมล ถูกถ่ายทอด หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงได้ใน

   บริการ

   1. 4.4 คุณรับทราบว่า eTravel League อาจจะหรืออาจจะไม่ทำการคัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า แต่ eTravel League และผู้ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) โดยดุลยพินิจของ eTravel League แต่เพียงผู้เดียวที่จะคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาที่เข้าถึงได้ในบริการทุกกรณี โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปข้างต้น eTravel League  และผู้ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิในการลบเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดการให้บริการนี้ หากเราได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น หากเราได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมายให้ทำการลบ หรือหากเนื้อหาดังกล่าวไม่น่าพอใจ นอกจากนี้ เราอาจปิดกั้นการการสื่อสาร (รวมไปถึงแต่จำกัดเฉพาะ การปรับปรุงสถานะ การโพสต์ ข้อความและ/หรือข้อความแชท) เข้าสู่หรือออกจากบริการในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามของเราปกป้องบริการหรือผู้ใช้ของเรา หรือบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อกำหนดการให้บริการนี้ คุณยอมรับว่าคุณจะต้องประเมินและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับการใช้เนื้อหาใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น การเชื่อถือความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว ในการนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่สามารถไว้วางใจเนื้อหาใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดย eTravel League หรือถูกส่งมอบให้ eTravel League รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลในฟอร์ม ของ eTravel League และในทุกๆ ส่วนของบริการ
   1. 4.5 คุณรับทราบ ยินยอมและยอมรับว่า eTravel League อาจเข้าถึง เก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของคุณหากถูกกำหนดให้ทำโดยกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือผู้มีอำนาจของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลที่มีอำนาจเหนือ eTravel League  หรือในการแสดงเจตนาดีว่าการเข้าถึง การเก็บรักษาหรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างเหมาะสมที่จะ: (ก) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย; (ข) บังคับใช้ข้อกำหนดการให้บริการนี้; (ค) ตอบข้อเรียกร้องว่ามีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม; (ง) ตอบคำร้องลูกค้าสัมพันธ์ของคุณ; หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนตัวของ eTravel League ผู้ใช้และ/หรือสาธารณะ

    

   1. การปรับซอฟท์แวร์และแพทช์ (Patches)
    1. 5.1 เราอาจปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบริการซึ่งจะต้องติดตั้งแก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถเล่นเกมและจองที่พักของเราต่อไปได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์ ซึ่งเราอาจปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์อย่างเล็กน้อยและเข้าไปยังซอฟท์แวร์ที่ตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยคุณได้ให้สิทธิ์แก่ eTravel League ดำเนินการและกระทำการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อกำหนดทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการนี้อ้างถึง “ซอฟท์แวร์” ให้หมายความรวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

    

   1. บัญชีและความปลอดภัย
    1. 6.1 หน้าที่การทำงานบางอย่างของบริการของเราต้องการการลงทะเบียนสำหรับบัญชีโดยการเลือกการระบุตัวตนผู้ใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ไอดีผู้ใช้”) และรหัสผ่าน และโดยการให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง หากคุณเลือกไอดีผู้ใช้ที่ eTravel League  เห็นว่าเข้าข่ายลักษณะกระทำความผิดหรือไม่เหมาะสม eTravel League มีสิทธิที่จะระงับหรือยุติบัญชีของคุณ โดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว คุณอาจจะสามารถใช้บัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆซึ่งเราได้เปิดให้เข้าถึง หรือกับที่เรามีข้อผูกมัดหรือร่วมมืออยู่ได้ eTravel League ไม่ได้ทำการทบทวน และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หน้าที่การทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หรือการปฏิบัติของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น หากคุณดำเนินการเช่นว่านั้น ข้อกำหนดการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากมีความแตกต่างจากข้อกำหนดการให้บริการนี้ และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจยังบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของคุณด้วย
    2. 6.2 คุณยอมรับที่จะ (ก) รักษารหัสผ่านของคุณเป็นความลับ และใช้เฉพาะไอดีผู้ใช้กับรหัสผ่านของคุณเท่านั้นเมื่อทำการลอกอิน (ข) ทำให้แน่ใจว่าคุณได้ออกจากบัญชีของคุณเมื่อจบการใช้งานในแต่ละครั้ง (ค) แจ้ง eTravel League เกี่ยวกับการใช้งานไอดีผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทันที และ (ง) ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณเที่ยงตรงและทันสมัย คุณเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ไอดีผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่ากิจกรรมหรือการใช้งานดังกล่าวมิได้ถูกกระทำโดยคุณ eTravel League จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้งานรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหมวดนี้ของคุณ  
    3. 6.3 คุณยอมรับว่า eTravel League อาจจะยุติบัญชีของคุณและไอดีผู้ใช้ของคุณ และลบหรือทิ้งเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับบัญชีและไอดีผู้ใช้ของคุณออกจากบริการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ อันเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราและไม่ต้องแจ้งเตือนหรือรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม เหตุผลสำหรับการยุติดังกล่าวอาจรวม แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ก) การไม่เคลื่อนไหวบัญชีเป็นระยะเวลานาน (ข) การละเมิดโดยไม่เจตนาหรือเจตนาของข้อกำหนดการให้บริการนี้ (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ (ง) การฉ้อโกง การก่อกวน การหมิ่นประมาท การข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง หรือ (จ) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลที่สาม หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ eTravel League การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง ก่อกวน หมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือไม่ถูกต้องอาจถูกส่งต่อให้กับผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ หากคุณมีข้อเรียกร้องใด (ภายใต้การดำเนินการแบบใดก็ตาม) ไม่ว่าจะต่อ eTravel League หรือไม่ว่าในทางใดที่เกี่ยวพันกับ eTravel League  ทาง eTravel League  อาจดำเนินการยุติบัญชีของคุณได้  
    4. 6.4 หากบัญชีของคุณไม่เคลื่อนไหวหรือยังคงไม่เคลื่อนไหว (ซึ่งหมายถึงคุณไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ) เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน eTravel League มีสิทธิที่จะลบหรือปิดการทำงานบัญชีของคุณ และ Diamonds ทั้งหมด รวมถึงเงินในเกมใดๆ ในบัญชีของคุณจะถูกริบคืนทั้งหมด  
    5. 6.5 คุณสามารถใช้บริการและ/หรือเปิดบัญชีได้ถ้าเขตอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องของคุณอนุญาตให้คุณยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้เท่านั้น

    

   1. การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน
    1. 7.1 หากมีค่าใช้จ่ายที่เชื่อมโยงกับการซื้อ Diamonds หรือส่วนใดๆ ของบริการ คุณยอมรับที่จะชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพื่อรับ Diamonds หรือรับการเข้าถึง และ/หรือผลประโยชน์ของบริการดังกล่าว ราคาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับ Diamonds และบริการยังไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้องและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการชำระภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าว เราอาจระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ หากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณภายในวันครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้ การระงับหรือการยกเลิกบริการสำหรับการไม่ชำระเงินอาจส่งผลให้สูญเสียการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีและ
    2. 7.2 เพื่อชำระค่าใช้จ่ายสำหรับ Diamonds หรือสำหรับบริการ คุณจะถูกขอให้เลือกวิธีการชำระเงินก่อนที่คุณจะทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์ หรือเมื่อคุณทำการลงชื่อเข้าร่วมสำหรับบริการนั้น คุณสามารถเข้าถึง และเปลี่ยนข้อมูลบัญชีการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินได้ทุกเมื่อ คุณยอมรับที่จะให้ eTravel League ใช้ข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งให้ไว้โดยธนาคารที่ออกข้อมูลของคุณ หรือเครือข่ายการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับที่จะคงข้อมูลบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันเสมอ การเปลี่ยนแปลงที่คุณกระทำกับข้อมูลบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณจะไม่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เราส่งให้กับบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณก่อนที่เราจะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ 
    3. 7.3 ด้วยการให้ข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณกับ eTravel League คุณ:
     (1) รับรองว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินที่คุณให้ข้อมูลไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดที่คุณให้ไว้นั้นมีความถูกต้องและเที่ยงตรง     
     (2) อนุญาตให้ eTravel League เรียกเก็บค่าใช้จ่ายคุณสำหรับบริการโดยใช้วิธีการชำระเงินที่สมัครใจของคุณ; และ     
     (3) อนุญาตให้ eTravel League เรียกเก็บค่าใช้จ่ายคุณสำหรับคุณลักษณะที่ต้องชำระเงินของบริการที่คุณเลือกเพื่อลงชื่อเข้าร่วมหรือใช้ในระหว่างที่ข้อกำหนดการให้บริการนี้มีผลบังคับ   
    4. 7.4 เป็นไปตามลักษณะของการซื้อ เราอาจส่งใบเรียกเก็บเงินถึงคุณ (ก) ล่วงหน้า; (ข) ณ เวลาที่ทำการซื้อ; (ค) หลังการซื้อ (และตามวันครบกำหนดที่ระบุไว้สำหรับการชำระเงิน) เราอาจเปลี่ยนแปลงราคาของ Diamonds และ/หรือบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ หากมีกำหนดเวลาและราคาตายตัวสำหรับข้อเสนอบริการของคุณ ราคานั้นจะคงมีผลบังคับสำหรับช่วงกำหนดเวลานั้น   
    5. 7.5 เมื่อซื้อ Diamonds ของคุณจะใช้ได้อย่างไม่มีกำหนดเวลาจนกว่าบัญชีของคุณจะสิ้นสุดด้วยเหตุผลใดๆ หรือหากเราไม่สามารถให้บริการบัญชีของคุณได้อย่างถูกกฎหมายอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น หากคุณยกเลิกการให้ความยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ) หากบัญชีของคุณไม่เคลื่อนไหวหรือคงการไม่เคลื่อนไหว (ซึ่งหมายถึงคุณไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ) เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน eTravel League มีสิทธิที่จะลบหรือปิดการทำงานบัญชีของคุณ และ Diamonds และเงินในเกมใดๆ ที่อยู่ในบัญชีของคุณจะถูกริบคืนทั้งหมด   
    6. 7.6 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือโดยข้อตกลงของข้อเสนอบริการ การซื้อทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ คุณอาจยกเลิกบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ แต่การชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมด Diamonds และเงินในเกมอื่นใดที่ถูกซื้อทั้งหมดไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ และไม่สามารถโอนไปยังบริการอื่นใดของ eTravel League ได้อีก

     

    1. การตอบรับการเข้าเป็นสมาชิก
    1. 8.1 เราอาจเสนอแผนการเข้าเป็นสมาชิกในเกมของเรา (“การเข้าเป็นสมาชิก”) การเข้าเป็นสมาชิกอาจเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่นใดที่ต่อเนื่องกันตามที่กำหนดโดยเราและแจ้งในเกมของเรา (“ระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิก”)  
    2. 8.2 การเข้าเป็นสมาชิกอาจซื้อโดยชำระค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในเกมของเรา (“ค่าบริการการเข้าเป็นสมาชิก”) และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อ 7. ข้างต้น และเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งได้เผยแพร่ภายในเกมของเรา   
    3. 8.3 การเข้าเป็นสมาชิกจะขยายระยะเวลาอัตโนมัติในระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิกในอนาคต และท่านจะต้องเสียค่าบริการในการเข้าเป็นสมาชิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าเป็นสมาชิกจนกว่าท่านจะยกเลิก ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แจ้งท่านล่วงหน้าถึงการขยายระยะเวลาดังกล่าว ท่านมีหน้าที่ในการจัดการการเข้าเป็นสมาชิกด้วยตัวท่านเอง
    4. 8.4 ท่านอาจยกเลิกการเข้าเป็นสมาชิกของท่านได้ทุกขณะผ่านทาง   Google Pay หรือ App Store (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากยกเลิกการเข้าเป็นสมาชิกแล้วนั้น การเข้าเป็นสมาชิกของท่านจะไม่ขยายระยะเวลาต่อไปอีกและจะสิ้นสุดลงในวันสุดท้ายของระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีที่ค่าบริการการเข้าเป็นสมาชิคของท่านหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของค่าบริการดังกล่าวได้ถูกขอคืนเงิน เราขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในเกมใดๆ หรือไอเท็มที่ท่านได้รับก่อนหน้านี้ในระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่การยกเลิกของท่านจะมีผล
    5. 8.5 เราอาจยินยอมให้ท่านเข้าเป็นสมาชิกมากกว่าหนึ่งสมาชิกในคราวหนึ่ง การเข้าเป็นสมาชิกมีให้อย่างจำกัด หากจำนวนการเข้าเป็นสมาชิกครบแล้ว การเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าวอาจไม่ทำการซื้อได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ

     

    1. การสละสิทธิ

    การให้บริการเป็นไป “ตามสภาพจริง” และไม่มีการรับประกัน ข้อเรียกร้อง หรือการรับรองใดๆจาก eTravel League ไม่ว่าเป็นการแสดงออกชัดเจน โดยนัย หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพ การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการขายในตลาด หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดๆ หรือไม่มีการรับประกันเกิดขึ้นจากการเจรจาทางธุรกิจ การทำตามข้อสัญญา หรือการทำการค้า โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า eTravel League ไม่รับประกันว่าบริการ หรือหน้าที่การทำงานของเรื่องดังกล่าวจะพร้อมใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ ไม่ถูกขัดจังหวะ ตรงเวลา ปลอดภัย เที่ยงตรง สมบูรณ์ หรือไร้ข้อผิดพลาดซึ่งหากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นนั้น จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือบริการนี้และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานจะปราศจากไวรัส นาฬิกา ตัวจับเวลา ตัวนับ เวิร์ม ตัวล็อคซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ส่งข้อมูลลับ โทรจัน การเบี่ยงเส้นทาง ประตูกล ระเบิดเวลา หรือโค้ด คำสั่ง โปรแกรม หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

    1. 9.1 คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือประสิทธิภาพของบริการเป็นความเสี่ยงของคุณเต็มที่ตามระดับสูงสุดที่กำหนดโดยกฎหมาย
    2. 9.2 เขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตการปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดที่กล่าวไปก่อนหน้าอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

     

    1. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดของความรับผิดชอบ
     1. 10.1 ไม่มีกรณีใดๆ ที่ eTravel League จะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะในสัญญา การรับประกัน การละเมิดสิทธิ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าจะทางการปฏิบัติ จากการอยู่เฉย หรือการกล่าวหา) ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ หรือความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรือทฤษฎีอื่นๆ) หรือการกระทำอื่นๆ ทางกฎหมาย ในความเที่ยงธรรม โดยกฎหมายหรืออื่นๆ สำหรับความเสียหายจากการใช้งาน ผลกำไร รายรับ ค่าความนิยม หรือการประหยัดที่คาดไว้ หรือค่าเสียหายทางอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ พิเศษ หรือที่เป็นผลกระทบต่อเนื่อง (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียข้อมูล การหยุดชะงักของบริการ ความขัดข้องของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่เกิดจากหรือในความเชื่อมโยงกับการใช้หรือการไร้ความสามารถในการใช้บริการนี้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น ค่าเสียหายใดๆที่ เป็นผลจากสิ่งที่กล่าวมา แม้ว่า eTravel League จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว   
     2. 10.2 สิทธิเพียงประการเดียวของคุณที่มีต่อปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ กับบริการ คือการยุติบัญชีของคุณและหยุดใช้บริการ  
     3. 10.3 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดก่อนหน้า หากศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาว่า eTravel League จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ (รวมไปถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ ความรับผิดดังกล่าวจะถูกจำกัดอยู่ที่น้อยกว่า SG $100 (หนึ่งร้อยดอลล่าร์สิงคโปร์) เห็นควรกำหนดเป็นเงินไทย  
     4. 10.4 ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดการให้บริการนี้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดชอบสำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ eTravel League สำหรับการฉ้อโกงหรือสำหรับความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจำกัดหรือยกเว้นได้อย่างถูกกฎหมาย

     

    1. ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
     1. 11.1 ลิงค์ใดๆ ที่มีทั่วทั้งเว็บไซต์จะพาคุณออกจากบริการ ลิงค์เหล่านี้ถูกใส่ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และเว็บไซต์หรือเกมที่เชื่อมโยงไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ eTravel League ไม่ว่าในลักษณะใด และด้วยประการนี้ คุณจึงเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณเอง ดังนั้น eTravel League จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดๆ สำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงหรือลิงค์ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ ต่อเว็บไซต์ดังกล่าว eTravel League ใส่ลิงค์เหล่านี้ไว้เพียงเพื่อความสะดวก และการใส่ลิงค์ใดๆ มิได้เป็นการสื่อหรือแสดงออกถึงความเกี่ยวพัน การสนับสนุน หรือการเป็นผู้สนับสนุนโดย eTravel League ต่อเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงใดๆ และ/หรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์นั้น

     

    1. การมีส่วนร่วมในบริการของคุณ
     1. 12.1 ด้วยการส่งเนื้อหาเพื่อการรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริการ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดในการให้การอนุญาตด้านล่างแก่ eTravel League คุณรับทราบและยอมรับด้วยว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับสิ่งที่คุณโพสต์หรือทำการอื่นๆ ให้มีการเข้าถึงได้ในหรือผ่านทางบริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดสิทธิ ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาใดๆ ที่ส่งเข้าร่วม ในที่นี้ คุณได้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ มีผลทั่วโลก ไม่เป็นผูกขาด ปลอดค่าสิทธิ สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้และโอนได้ให้กับ eTravel League และผู้สืบสิทธิเพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย ตีพิมพ์ซ้ำ ถ่ายทอด ดัดแปลง ปรับแปลง สร้างงานต่อยอด จัดแสดงต่อสาธารณะ และแสดงต่อสาธารณะเนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมดังกล่าวใน ผ่านทางหรือในความเชื่อมโยงกับบริการในสื่อรูปแบบใดๆ และผ่านสื่อช่องทางใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อการส่งเสริมการขายและการจัดสรรส่วนของบริการ (และงานต่อยอดต่างๆ) ใหม่ คุณเข้าใจว่างานของคุณอาจถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายที่หลากหลายและถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับแปลงให้ตรงกับความต้องการเชิงเทคนิค  
     2. 12.2 สื่อ ข้อมูลหรือแนวคิดใดๆ ที่คุณโพสต์ในหรือผ่านทางบริการ หรือส่งให้กับ eTravel League ไม่ว่าด้วยวิธีใด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การส่งเรื่อง”) ไม่ถือว่าเป็นความลับโดย eTravel League และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดย eTravel League หรือบริษัทในกลุ่มโดยไม่มีการตอบแทนหรือความรับผิดชอบต่อคุณไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพัฒนา การผลิตและการทำตลาดผลิตภัณฑ์ อนึ่ง ในการส่งเรื่องให้ eTravel League คุณรับทราบและยอมรับว่า eTravel League และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ อาจด้วยตนเองในการพัฒนาซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น ส่วนต่อประสาน ผลิตภัณฑ์และการดัดแปลงและการปรับปรุงสิ่งที่กล่าวมาซึ่งอาจเหมือนหรือคล้ายคลึงในส่วนของหน้าที่การทำงาน โค้ดหรือคุณสมบัติอื่นๆ กับแนวคิดที่อยู่ในการส่งเรื่องของคุณ ดังนั้น ในที่นี้ คุณได้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ มีผลทั่วโลก ไม่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ปลอดค่าสิทธิ สามารถให้อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้และสามารถโอนได้ให้กับ eTravel League และผู้สืบสิทธิเพื่อพัฒนารายการที่ถูกระบุไว้ด้านบน และเพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย ตีพิมพ์ซ้ำ ถ่ายทอด ดัดแปลง ปรับแปลง สร้างงานต่อยอด จัดแสดงต่อสาธารณะ และแสดงต่อสาธารณะการส่งเรื่องใดๆ ใน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวกับบริการในสื่อรูปแบบใดๆ และผ่านสื่อช่องทางใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อการส่งเสริมการขายและการจัดสรรส่วนของบริการ (และงานต่อยอดต่างๆ) ใหม่ การอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้รับจากคุณนี้จะยังคงอยู่ตราบเท่าที่ eTravel League ยังตั้งใจจะใช้การส่งเรื่องของคุณ ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับกับข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรายกเว้นในขอบเขตที่คุณทำให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเข้าถึงได้โดยสาธารณะใน
    2. การมีส่วนร่วมในบริการของบุคคลที่สามและลิงค์ภายนอก
     1. 13.1 ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคนที่ส่งข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟท์แวร์และเนื้อหาอื่นเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้เนื้อหาใดๆ ของพวกเขา ดังได้กล่าวไปแล้ว eTravel League จะไม่รับผิดชอบ และไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อการตรวจตราหรือตรวจสอบสำหรับความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้เนื้อหาใดๆ อย่างสม่ำเสมอ คุณจะไม่ถือว่า eTravel League เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำหรือการไม่กระทำใดๆ ของผู้ใช้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิ่งที่พวกเขาโพสต์หรือทำการอื่นๆ ให้มีเข้าถึงได้ผ่านบริการ   
     2. 13.2 นอกจากนี้ บริการอาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังข้อความและวิดีโอฟีดของบุคคลที่สาม (และพ็อดคาสท์) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ฟีดของบุคคลที่สาม”) ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอ หรือลิงค์เพื่อดาวน์โหลดซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลที่สามอาจทำให้มีการเข้าถึงวิดีโอฟีดของบุคคลที่สาม และซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่น ในเว็บไซต์ของพวกเขา ลิงค์ของบุคคลที่สาม ฟีดของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมโดย eTravel League ในทางตรงกันข้าม ทั้งหมดถูกดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามดังกล่าว และอาจได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง eTravel League ไม่ได้ทำการทบทวน และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หน้าที่การทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ ด้วยการใช้บริการ คุณยอมรับว่า eTravel League ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดเนื่องจากการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานของคุณซึ่งฟีด เว็บไซต์หรือวิดเจ็ตของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับด้วยว่า  eTravel League อาจปิดการใช้งานของคุณ หรือลบลิงค์ของบุคคลที่สาม ฟีดของบุคคลที่สาม หรือแอพพลิเคชั่นในบริการ ในขอบเขตที่มีการละเมิดข้อกำหนดการให้บริการนี้

     

    1. การละเมิดข้อกำหนดการให้บริการของเรา
     14.1 หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บริการของเรากำลังละเมิดข้อกำหนดการให้บริการนี้ ติดต่อเรา ที่ info@pkdigitalconnect.com
    1. การยื่นข้อเรียกร้องต่อการละเมิดลิขสิทธิ์
     หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณ (ดังที่ถูกรวมไว้ในบริการ) ได้ถูกคัดลอก นำไปแสดง หรือจำหน่ายจ่ายแจกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของเรา
     1. 15.1 การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ร้องเรียนจะต้องเป็นการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง และจะต้องรวมรายการต่อไปนี้ทั้งหมดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์: 
      (1) การลงลายมือชื่อแบบกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด; 
      (2) คำอธิบายรายละเอียดของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวและการระบุยืนยันตัวตนของเนื้อหาในผลงานดังกล่าวที่อ้างว่าถูกละเมิด; 
      (3) คำอธิบายรายละเอียดของชื่อของผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์และที่อยู่ในบริการของผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์; 
      (4) ข้อมูลที่เพียงพอให้ eTravel League ติดต่อคุณ เช่น ที่อยู่ทางกายภาพ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ; 
      (5) คำชี้แจงจากคุณว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานเนื้อหาที่ถูกระบุในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย; 
      (6) คำชี้แจงจากคุณว่าข้อมูลในการแจ้งมีความเที่ยงตรงและ ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่าคุณได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
      ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ eTravel League สามารถติดต่อได้โดยอีเมล : ae@ pkdigitalconnect.com
      ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์จะทำการตอบเฉพาะข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่ร้องเรียน
       
    2. การรับรองและการรับประกันของคุณ

     คุณรับรองและรับประกันว่า:
    (1) คุณบรรลุนิติภาวะแล้ว (และในกรณีของผู้เยาว์ ความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฏหมาย) สิทธิและความสามารถในการเข้าผูกพันข้อกำหนดการให้บริการนี้และในการปฏิบัติตามข้อตกลง;
    (2) คุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นและโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดการให้บริการนี้และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง คำแนะนำ นโยบายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง; และ
    (3) คุณจะใช้บริการเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่การใช้นั้นได้รับอนุญาตจากเจ้าของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเท่านั้น
     

    1. ค่าสินไหมทดแทน
     1. 17.1 คุณตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชย ปกป้องและทำให้ปราศจากซึ่งความรับผิดแก่ eTravel League และผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ร่วมทำแบรนด์หรือหุ้นส่วนอื่นๆ และพนักงาน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายได้รับค่าชดเชย”) ด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง จากและต่อข้อเรียกร้อง การกระทำ การพิจารณาคดีและการฟ้องร้องทั้งหมด และความรับผิดชอบ ความเสียหาย การชำระหนี้ เบี้ยปรับ ค่าปรับ ราคาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทังหมด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาท) ที่ได้รับจากฝ่ายได้รับค่าชดเชยซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การอำนวยความสะดวก การดำเนินการ การจัดการและ/หรือการบริหารจัดการบริการโดยหรือในนามของ eTravel League (ข) การละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงใดๆของข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือนโยบายหรือคำแนะนำที่ถูกอ้างอิงไว้ในที่นี้ของคุณ (ค) การใช้หรือการใช้บริการในทางที่ผิดของคุณ หรือ (ง) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามของคุณ
    1. การแยกออกจากกันได้
     1. 18.1 หากข้อกำหนดใดของข้อกำหนดการให้บริการนี้ถือว่าผิดกฎหมาย โมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดๆ ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจการบังคับทางกฎหมายใด เช่นนั้นให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นแยกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือในเขตอำนาจการบังคับทางกฎหมายดังกล่าว หรือต่อความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่กล่าวถึงภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจการบังคับทางกฎหมาย อื่น
    1. กฎหมายที่ใช้บังคับ
     1. 19.1 ข้อกำหนดการให้บริการนี้จะถูกบังคับโดยและถูกตีความโดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดกัน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods) และพระราชบัญญัติธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Uniform Computer Information Transaction Act) ถูกปฏิเสธไม่มีผลบังคับใช้อย่างชัดเจนภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ ข้อพิพาท ข้อโต้เถียง ข้อเรียกร้องหรือความแตกต่างไม่ว่าในรูปแบบใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการให้บริการนี้ ต่อหรือเกี่ยวข้องกับ eTravel League หรือฝ่ายได้รับค่าชดเชยใดภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการนี้จะต้องถูกอ้างอิงถึงและตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจแห่งข้อตกลงแห่งสัญญานี้
    2. ข้อกำหนดทั่วไป
     1. 20.1 eTravel League สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่มิได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนที่นี้   
     2. 20.2 eTravel League อาจแก้ไขข้อกำหนดการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยการประกาศข้อกำหนดการให้บริการนี้ที่ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์ การใช้บริการต่อไปของคุณหลังการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ถูกประกาศแล้วจะเป็นการแสดงการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวของคุณ   
     3. 20.3 คุณไม่อาจโอน ให้ช่วงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ที่ถูกให้แก่คุณข้อกำหนดฉบับนี้ หรือทำสัญญาช่วงภาระผูกพันใดๆ ของคุณได้   
     4. 20.4 ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดการให้บริการนี้ที่เป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วน การร่วมลงทุนหรือความสัมพันธ์แบบตัวการและตัวแทนระหว่างคุณกับ eTravel League หรืออนุญาตให้คุณก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดชอบใดๆในนามของ eTravel League
     5. 20.5 การละเว้นการดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ของ eTravel League ในเวลาใดๆ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในภายหลังที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเดียวกันนั้นไม่ว่าในทางใด เว้นแต่ได้มีการสละสิทธิ์ดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
     6. 20.6 ข้อกำหนดการให้บริการนี้มีไว้เพียงเพื่อผลประโยชน์ของคุณและของเราเท่านั้น และมิได้มีไว้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่สำหรับบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของ eTravel League (และผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนแต่ละคนของ eTravel League และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของ eTravel League)
     7. 20.7 ข้อกำหนดต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดการให้บริการนี้ และข้อตกลงและนโยบายใดๆ ที่ถูกรวมหรือถูกอ้างอิงถึงในข้อกำหนดการให้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการ และเข้าแทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังตกลงมิให้พิจารณาบรรดาข้อกำหนดที่ต้องตีความโดยปริยายตามข้อเท็จจริงให้มีผลบังคังใช้ ในการตกลงเข้าทำสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่อาศัยคำชี้แจง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คำสัญญาหรือความเชื่อมั่นของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการให้บริการนี้ แต่ละฝ่ายสละข้อเรียกร้อง สิทธิและการเยียวยาทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่สำหรับในหมวดนี้ซึ่งอาจมีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า ข้อกำหนดการให้บริการนี้ไม่สามารถถูกโต้แย้ง ถูกตีความหรือเพิ่มเติมได้โดยข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ข้อตกลงปากเปล่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันใดๆ หรือข้อตกลงเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ
     8. 20.8 คุณตกลงที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติภายในราชอาณาจักรไทยตลอดทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้
     9. 20.9 หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในข้อกำหนดการให้บริการนี้ โปรดติดต่อเราที่: info@pkdigitalconnect.com

    นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

    เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้บริการออนไลน์ของเรา ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชั่น เราจะนำคุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ มาใช้ในหลายวิธี เช่น ทำให้เว็บไซต์ eTravel League ทำงาน หรือเพื่อวิเคราะห์ทราฟฟิก หรือเพื่อจุดประสงค์ด้านโฆษณา เทคโนโลยีเหล่านี้นั้นเราอาจเป็นผู้ใช้โดยตรง หรืออาจใช้งานโดยคู่ค้าธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้ทำโฆษณาที่เราร่วมงานด้วย

    คุกกี้คืออะไร?

    คุกกี้คือ ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งอยู่ในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาของท่าน ส่วนคุกกี้ที่เรียกว่า "คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First Party Cookies)” เป็นคุกกี้ซึ่งให้บริการโดยบุคคลที่เป็นผู้จัดการโดเมน ดังนั้น คุกกี้ที่เป็นของ eTravel League นั้น คือ "คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง" ส่วนในกรณีที่เราอนุญาตให้บริการอื่น ๆ สามารถส่งคุกกี้ผ่านเว็บไซต์และแอปของ eTravel League ได้ คุกกี้เหล่านี้จะเรียกว่า "คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third Party Cookies)"

    นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างระหว่างคุกกี้แบบเซสชั่นและคุกกี้แบบถาวร โดยคุกกี้แบบเซสชั่นนั้นจะทำงานจนกระทั่งท่านปิดเบราว์เซอร์ ส่วนคุกกี้แบบถาวรนั้นจะถูกบันทึกไว้นานกว่านั้น และจะไม่ลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ เราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้บริการคุกกี้ หรือยอมให้คุกกี้ให้บริการได้สูงสุด 5 ปี โดยจะยอมให้คุกกี้บันทึกอยู่ได้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวเฉพาะกรณียกเว้น เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย หรือในกรณีจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น

    นอกจากคุกกี้แล้ว เรายังมีเทคโนโลยีสำหรับการติดตามอื่น ๆ ซึ่งคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงเว็บบีคอน (หรือที่เรียกกันว่า พิกเซลแท็ก, เว็บบั๊ก, หรือกิฟ) ซึ่งจะติดตาม URL หรือ เครื่องมือสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Kits: SDKs) โดยเว็บบีคอนเป็นภาพกราฟิกขนาดหนึ่งพิกเซลที่ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเป็นส่วนหนึ่งของคำขอจากหน้าเว็บ ในแอปพลิเคชั่น ข้อความโฆษณา หรือในข้อความอีเมล HTML ทั้งนี้พิกเซลสามารถใช้เพื่อกู้คืนข้อมูลจากอุปกรณ์ของท่าน เช่น ข้อมูลประเภทอุปกรณ์ หรือระบบปฏิบัติการ, ที่อยู่ IP, ตลอดจนระยะเวลาในการเข้าชม นอกจากนี้ พิกเซลยังใช้เพื่อสนับสนุนและอ่านคุกกี้ที่พบในเบราว์เซอร์ของท่าน การติดตาม URL นั้นก็เพื่อที่เราจะสามารถทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Booking.com นั้นถูกใช้งานในลักษณะใด ส่วน SDK เป็นรหัสเล็ก ๆ ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน ซึ่งทำหน้าเหมือนกับคุกกี้และเว็บบีคอน ในนโยบายเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ เทคโนโลยีเหล่านี้รวมกันเรียกว่า “คุกกี้”

    คุกกี้ถูกใช้อย่างไร?

    การใช้คุกกี้นั้นเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ที่หลากหลาย คุกกี้ช่วยจดจำว่าท่านเป็นผู้ใช้คนเดียวกันเมื่อท่านใช้งานหน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์หนึ่ง หรือเมื่อใช้งานระหว่างเว็บไซต์ หรือเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชั่น โดยข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านคุกกี้นั้นรวมถึง IP แอดเดรส, ID อุปกรณ์, หน้าที่เข้าชม, ประเภทเบราว์เซอร์, ข้อมูลการเบราว์ซิ่ง, ระบบปฏิบัติการ, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ไทม์สแตมป์, ข้อมูลว่าท่านมีการตอบสนองกับโฆษณาหรือไม่, URL ที่นำท่านมา และฟีเจอร์ที่ใช้หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์/แอป

    เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราใช้คุกกี้โดยมีจุดประสงค์ที่หลากหลาย ดังนี้:

    คุกกี้เทคนิค: เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายและสามารถปรับให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นี้ เราจึงใช้คุกกี้เทคนิคเพื่อแสดงเว็บไซต์ของเราสำหรับท่าน เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่าน เพื่อนำท่านเข้าสู่ระบบ และเพื่อจัดการการจองของท่าน ทั้งนี้ คุกกี้เทคนิคเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    คุกกี้ฟังก์ชั่น: เรายังใช้คุกกี้ฟังก์ชั่นเพื่อจดจำการตั้งค่าของท่านและเพื่อช่วยให้ท่านใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเราอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หากท่านกำลังใช้เว็บไซต์หรือแอปของ eTravel League เพื่อค้นหาทริป คุกกี้เหล่านี้จะจดจำสกุลเงินและภาษาที่ท่านใช้ รวมถึงจดจำการค้นหาและผู้ให้บริการทริปที่ท่านเลือกดูก่อนหน้า นอกจากนี้ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเช่นกัน เพื่อที่ท่านจะไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลลับเพื่อเข้าสู่ระบบทุกครั้งเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม รหัสผ่านของท่านจะถูกเข้ารหัสไว้เสมอ แม้ว่าคุกกี้ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่จำเป็นมากเท่าไรนักสำหรับการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปของเรา แต่ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน eTravel League สำหรับท่าน

    คุกกี้วิเคราะห์: เราใช้คุกกี้เหล่านี้ในการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ eTravel League ของผู้ใช้ เพื่อให้ทราบว่าสิ่งใดบ้างที่ทำงานได้ดี เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้เหมาะสม เพื่อเข้าใจว่าโฆษณาและการสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราน่าสนใจและอยู่ในทิศทางเดียวกันเสมอ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เรารวบรวม เช่น หน้าเว็บที่ท่านดู หน้าเว็บใดที่เป็นหน้าแรกที่ท่านดูเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์และหน้าเว็บสุดท้าย ประเภทแพลตฟอร์มที่ท่านใช้ อีเมลใดที่ท่านเปิดและมีการตอบสนอง รวมถึงข้อมูลวันที่และเวลา

    นอกจากนี้ยังหมายความว่าเราสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านคลิกกี่ครั้งในแต่ละหน้าที่ปรากฏ การเคลื่อนไหวของเมาส์และการเลื่อนดูหน้าเว็บ คำค้นหาที่ท่านใช้ และประเภทข้อความที่ท่านพิมพ์เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้วิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาออนไลน์เพื่อศึกษาว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์อย่างไรต่อเว็บไซต์หรือแอปของเราหลังจากเห็นโฆษณาออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงการแสดงในเว็บไซต์บุคคลที่สามเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น เรายังอาจใช้คุกกี้วิเคราะห์โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจทราบได้ว่า มีลูกค้าจองที่พักผ่านการโฆษณาที่พักบนเว็บไซต์ของพวกเขาหรือไม่

    คุกกี้โฆษณา: เราใช้คุกกี้จากผู้ให้บริการรายที่สามเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ โดยวิธีการนี้เรียกว่า “การรีทาร์เก็ต” และจะอ้างอิงตามพฤติกรรมการค้นหาบนเว็บไซต์ของเรา เช่น จุดหมายที่ท่านค้นหา ที่พักที่ท่านเลือกดู และราคาที่แสดงให้ท่านเห็น คุกกี้โฆษณาอาจใช้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ของเรา

    ท่านมีทางเลือกใดบ้าง?

    หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีจัดการหรือลบคุกกี้ โปรดไปที่ allaboutcookies.org และเมนู "Help" ในเบราว์เซอร์ของท่าน โดยในเบราว์เซอร์ต่าง ๆ เช่น Internet Explorer, Safari, Firefox หรือ Chrome ท่านสามารถใช้การตั้งค่าเพื่อกำหนดว่าต้องการรับหรือไม่รับคุกกี้ใดบ้าง ทั้งนี้เมนูสำหรับการตั้งค่านี้แตกต่างกันไปตามแต่ละเบราว์เซอร์ และท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมนู "Help" ในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อค้นหาการตั้งค่าที่ต้องการ

    หากท่านเลือกไม่รับคุกกี้เทคนิคและ/หรือคุกกี้ฟังก์ชั่นบางรายการ ท่านอาจไม่สามารถใช้บางฟังก์ชั่นในเว็บไซต์ของเราได้ อีกทั้งขณะนี้เรายังไม่รองรับตัวเลือกการตั้งค่า "ไม่ติดตามผล" ของเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ หากมาตรฐานทั่วไปได้รับการพัฒนา และส่งผลให้การนิยามคำว่า "ไม่ติดตามผล" ของเบราว์เซอร์มีการเปลี่ยนแปลง เราจะดำเนินการแก้ไขแถลงการณ์เกี่ยวกับคุกกี้นี้อีกครั้ง

    การโฆษณา สำหรับการพิจารณาเลือกบริษัทโฆษณาและการตลาดออนไลน์ เรามุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับบริษัทที่เป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative (NAI) และ/หรือ Interactive Advertising Bureau (IAB) โดยสมาชิกของ NAI และ IAB นั้นปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของอุตสาหกรรม ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทสมาชิกดังกล่าวยังอนุญาตให้ท่านสามารถหยุดการแสดงโฆษณาเชิงพฤติกรรม โดยท่านสามารถไปที่ www.networkadvertising.org เพื่อตรวจสอบว่ามีสมาชิก NAI รายใดที่อาจบันทึกไฟล์คุกกี้โฆษณาในคอมพิวเตอร์ของท่าน

    เพื่อต้องการยกเลิกโปรแกรมโฆษณาเชิงพฤติกรรมของ NAI ท่านสามารถทำเครื่องหมายที่กล่องข้างชื่อบริษัทที่ท่านต้องการยกเลิก และท่านยังสามารถไปที่ www.youronlinechoices.com หรือ www.youradchoices.com เพื่อยกเลิกการแสดงโฆษณาที่ปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับท่าน นอกจากนี้ อุปกรณ์พกพาของท่านอาจอนุญาตให้ท่านสามารถจำกัดข้อมูลสำหรับจุดประสงค์เพื่อการรีทาร์เก็ตได้โดยผ่านเมนูการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกเครือข่ายโฆษณาออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ได้รับ หรือเป็นกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาออนไลน์ หรือการวิเคราะห์การตลาดอีกต่อไป แต่หมายความว่าเครือข่ายดังกล่าวจะไม่ส่งโฆษณาที่ปรับตามการตั้งค่าสำหรับเว็บไซต์และลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

    การวิเคราะห์ ในการควบคุมการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดย Google Analytics สำหรับเบราว์เซอร์บางประเภท ท่านสามารถไปที่ลิงก์ต่อไปนี้: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (สำหรับคอมพิวเตอร์เท่านั้น)

    หากท่านมีข้อซักถามว่าด้วยแถลงการณ์เกี่ยวกับคุกกี้นี้ โปรดส่งอีเมลไปที่  info@pkdigitalconnect.com โปรดทราบว่า แถลงการณ์เกี่ยวกับคุกกี้นี้มีการแก้ไขเป็นระยะ ๆ ดังนั้นโปรดเข้าชมหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ